Intercity Portal Kullanıcılarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
Veri Sorumlusunun kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No

283629 (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Mersis No

0328034107000019

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi Numarası

3280341070

Merkez Adresi

Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No: 1/1, İstanbul Park, Tuzla/İstanbul

Telefon:

0 (216) 645 70 00

Faks:

0 (216) 540 53 19

İnternet Sitesi:

www.intercityfilo.com/


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile iş ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz : Adı, soyadı, kimlik numarası, ehliyet, vergi kimlik numarası, ticaret unvan bilgisi.
 • İletişim Bilgileriniz : Elektronik posta, cep telefonu,
 • Finans Bilgileri : Banka hesap numarası, IBAN numarası.
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler : IP adres bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,
 • Risk Yönetim Verileri : Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.
 • Araç Bilgileri : Araç, plaka bilgileri,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz : Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Özel Nitelikli Verileriniz : Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Ses kaydı, fotoğraf, görüntü kayıtları,
 • Diğer Veriler : Sipariş edilen ürün bilgisi, fatura bilgileri.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirket’in intercityportal.com sitesinde sunduğu hizmet faaliyet içerisinde bulunduğu gerçek kişi kullanıcı olmanız sebebiyle, işleme amacı olan ticari faaliyet ve münasebetlerin kurulması, sürdürülmesi ve ifası amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

 • Operasyonel araç kiralama faaliyetine ilişkin hizmetlerin yürütülmesi,
 • Yeni ve ikinci el araç satış hizmetlerin yürütülmesi,
 • Servis hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi.
 • Kurumsal iletişim faalitetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve mali işlerin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşteri memnuniyeti,
 • İnsan kaynakları süreç takibi,
 • Soru ve şikayetlerinize cevap verilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimiz doğrultusunda, hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nin kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde, resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarına, iştiraklere aktarılabilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak KVKK’nin 5 ve 6. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanabilir.


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerinde kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • haklarına sahipsiniz.


  7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

  KVKK ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile ıslak imzalı bir şekilde ve kimlik fotokopiniz ile birlikte elden; Şirket’in Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No: 1/1 Intercity İstanbul Park, Tuzla-İstanbul/Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir; iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta [email protected] (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

  KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.