Kullanıcı Sözleşmesi (İlan Tarihi: 20.10.2016)

Madde 1 - Giriş İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve intercityportal.com sitesinde ("site") yer alan diğer kurallar, sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, Akfırat Mh. Göçbeyli Bulv. No: 1/2, 10, 11 İstanbul Park Tuzla / İstanbul adresinde bulunan Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. ("INTERCITY") ile yapılmaktadır. INTERCITY hizmetlerini kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. Madde 2 - Süre Tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen cep telefonu numarasına gönderilecek kısa mesajın ulaşması ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte, yürürlüğe girecektir. Madde 3 - Kapsam INTERCITY, internet üzerinden Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. ile imzalanmış bulunan sözleşmelerle alakalı ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma veya mevcut hizmet bedellerini ödeme imkanı sunan bir internet sitesi sağlamaktadır. Madde 4 - Hizmetler INTERCITY tarafından verilen hizmetler kısaca; 4.1. Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. ile imzalanmış bulunan sözleşmelerle alakalı ürün ve/veya hizmet faturalarının kredi kartı ile ödenmesi. 4.2. Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. tarafından kiralanan araçlara ait sürücü bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi. 4.3. Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. tarafından kiralanan araçlara ait trafik para cezası, OGS-HGS geçiş bilgileri, OGS-HGS geçiş cezaları ve lastik talebi bilgilerinin görüntülenmesi. Madde 5 - Kullanım Şartları Siteye girdiğinizde veya INTERCITY hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 5.1. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 5.2. Telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 5.3. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde INTERCITY hizmetlerinin kullanılması, 5.4. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, 5.5. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 5.6. INTERCITY'nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 5.7. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, 5.8. INTERCITY'e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 5.9. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, INTERCITY altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 5.10. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 5.11. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, 5.12. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş işleme çalışmalar yapılması, 5.13. INTERCITY markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı isimlerinin belirlenmesi, 5.14. Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, INTERCITY'nin site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz. Madde 6 - Fikri Mülkiyet Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede INTERCITY tarafından oluşturulan tüm içerik ile INTERCITY markası ve logosu INTERCITY'ye aittir. Kullanıcılar, INTERCITY'nin fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş işleme çalışmalar yapamaz. Madde 7 - Fesih İşbu kullanıcı sözleşmesinin feshedilmesi halinde KULLANICI veya KULLANICI'nın yetkilisi olduğu şirket ile INTERCITY arasında münakit diğer sözleşmeler ve özellikle araç kiralamadan kaynaklanan sözleşmeler devam ettiği müddetçe geçerli olmaya devam eder. Taraflar arasında münakit araç kiralama sözleşmesinin sona ermesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. INTERCITY, işbu sözleşme ve eklerini ihlal edilmesi durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, INTERCITY'nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Madde 8 - Genel 8.1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 8.2. Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 8.3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 8.4. Kullanıcılar, siteye üye olurken INTERCITY tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile INTERCITY hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin INTERCITY'nin mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi için de geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra profil sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 8.5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, INTERCITY'nin, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini kabul ederler. 8.6. INTERCITY işbu sözleşmeyi, e-posta veya profil sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri intercityportal.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir. 8.7. intercityportal.com sitesinde yer alan kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler INTERCITY sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 8.8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 8.9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-postalarının muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler. 8.10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 8.11. INTERCITY'nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 8.12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. Madde 9 - Ekler Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar sitede yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.